Saç əkdirmək

                                               

Saç əkdirmək tüklərin tökülməsinin qabağını almağa ən yararlı və ən kəsgin yoldur.

Saç ilgiləndirməsi ayaq ustə bir cərrahliqdı ki key eləmədən, heç nə ağrı bilməyəcəksiniz. Saç  əkiləndən sonra da başa üzdən keçmə bir sarıma bağlanır ki toz- torpağın qabağını alsin. Sarima sabahki gün başdan açılır. Eləcə rahatcasına ertəsi hamama gedə bilərsiniz.
hair
əkilən tüklər üç ayadək göyərmələri azacıq olar, ancaq şəxs özü bu göyərməni duyacaq. Sonra bu tüklər dincəlmək mərhələsi , həmən tökülmək mərhələsinə yetişəcəklər. 3 ay keçəcək, dördüncü aydan bu tüklər göyərməyə başlayıb daha ömürlük qalıb tökülməyəcəklər.

Saç əkdirməyin sonucu 9 aydan sonra bəlli olar. Elə ki bu doqquz ayda, şəxsin qabaqkı və indikə qiyafəsində fərqlər gözə gəlim olacaq.

Saç əkdirməyin heç nə sonradan probləmi olmayacaq, eləcə buna baxaraq ki şəxs iki ay saç əkdirməkdən sonra muxtəsər muraqibətlərlə sağlam və bitov tuklərə sahib olacaq, muştərilərimizin rizayətinə səbəb our.        

 

                                                                                                                                                                  Saç əkdirməyin başlanqici

Birinci dönə Almaniyalı dəktur ”DİFEN BAKH” ۱۸۲۲ inci ildə – heyvanlarda saç əkdirmək- ünvanila başlandi. 1950- 1960 inci ilə dək japon lu dökturləri birinci yol olaraq, bədənin ayri yerlərindən tük götürüb başın daz, yaxud seyrək yerlərində əkdilər.

1959 uncu illərdə Amerikali döktur ”NORMAN ORENTRİKH” birinci  yol olaraq başın dalindan tük götürüb seyrək yerlərdə əkdirmək işlərini açıqladi.

O günə də heç kimsə bu işin yararli olduğuna diqqət yetirməmişdi. Eləcə döktur ORENTRİKH birinci yol bu işi görməyinən, tarixdə saç əkdirməyin atasi tanindi.

Keçmişdə saç əkdirmək yolu çoxlu alçaq- ucalıqlarla qarşi- qarşi idi. Eləki o zaman graft lar çox göbud halda 4-5 milimetr və ۲۰ tel tükdən ibarətidi. Eləcə bu tüklər çixandan sonra yamanca qondarma görüşürdülər. Elə bil başin qabağı firça halətində bir şeydir. Yaş artdıqcada kənar tüklər tökülüb, başın durumu artıq gərginləşirdi !

Beləlikdə, bu nəticələr çoxlu döktürlərin ürəyini soyutdu.ancaq elm gəlişdikcə yeni tapıntılar və yeni bilgilər araya gəldikdə dökturlər bu qərara gəldilər ki, eləmək olar bu işi kiçik biçimdə görsunlər. Elə ki mini qraft larda 5-10 tel əkdilər. Sonralarda incələdib mikro qraft larda 1-3 tel tük əkdilər.

Indisə başın dalından tük götürmək(tük bankası) və onun istənilən yerlərə ilgiləndirmək, başın qabağında göyəriş xəttinin doğmaca duruşumu, key lik teknikaları, qraft qoymaq yollari, teknesiyənlərin mərhələlərlə artıq taniş eləməsi və… hamısı bu yaxın illərdə çox gözə gəlim nayiliyyət lərə çatıb mini qraftdan mikro qrafta yetişməyimizə səbəb olublar. Eləcə diqqətli duzuluş, sehirkar uzman cərrahlarımızın əlinən bu mərkəzdə, ürəyə yatım və bitov tükləri siz əzizlərə təqdim eləyir.